← Terug naar alle artikels

Meer ondernemerschap door minder papiermolens (N/F)

(texte en français en bas de page)

De totale kost van de administratieve lasten voor de Belgische ondernemingen en zelfstandigen geraamd op 4,94 miljard euro, ofwel 1,08% van het BBP. Kamerleden Kathleen Verhelst en Christian Leysen (Open Vld) pleiten voor verdere administratieve vereenvoudiging om het ondernemerschap in ons land te stimuleren.

Diverse opeenvolgende crisissen vormen de laatste jaren een bedreiging voor het economisch weefsel in ons land. “De Covid-19 pandemie veroorzaakte een ongeziene economische stilstand in 2020 en 2021. De start van de post-covid relance werd wereldwijd gehinderd door de onderbreking van supplychains en een verhoging van de energieprijzen. Beide evoluties werden nogmaals versterkt door de gevolgen van de Russische invasie in Oekraïne”, aldus Christian Leysen.

Crisissen hebben ondernemers en bedrijven nooit belet om opportuniteiten te zien. Om initiatief te blijven nemen. Om jobs en toegevoegde waarde te creëren. Om snel te schakelen. Kathleen Verhelst: “Die bedrijvigheid en competitiviteit zijn essentieel om de toekomst van onze economie en onze welvaart duurzaam te verankeren. Je kan geen sociale welvaartsstaat bouwen op een economisch kerkhof.”

De federale regering zette daarom in haar regeerakkoord van 2020 terecht in op de bevordering van het ondernemerschap.

Een essentieel element hierin is administratieve vereenvoudiging. In het regeerakkoord van 2020 stelde de federale regering zichzelf de doelstelling om de administratieve lasten te doen dalen met 30%.

In vergelijking met andere landen scoort ons land middelmatig. In de ‘ease of doing business’ ranking van de Wereldbank van 2020 stond België slechts op een 46e plaats van 190 landen. Verhelst en Leysen: “Dat kan en moet beter. Het wegwerken van drempels om te ondernemen is laaghangend fruit in de versterking van onze economie.”

De OESO becijferde in 2020 dat het wegwerken van die drempels een positief langetermijneffect van 1,5% supplementaire groei op het BBP zou kunnen genereren.

Verhelst en Leysen verzoeken in een resolutie de federale regering om op vijf sporen maatregelen te nemen om de “ease of doing business” te vergroten en het ondernemerschap te bevorderen om zo onze economische en sociale welvaart veilig te stellen.

 1. Versterking van het only once-principe

De only once-wet is op 1 januari 2016 in werking getreden en alle federale overheidsdiensten vallen onder het toepassingsgebied. Het only once-principe heeft een unieke gegevensinzameling als objectief, d.w.z.: 

– Vermijden dat burgers en ondernemingen steeds opnieuw dezelfde identificatiegegevens dienen mee te delen in het geval deze gegevens reeds aan een andere administratie werden overgemaakt;
– Gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren;
– Verankering van het hergebruik van gegevens die reeds beschikbaar zijn in authentieke bronnen in de werking van de federale overheidsdiensten.

Ondanks deze wetgeving wordt dit principe in de praktijk niet nageleefd en dienen ondernemingen in bepaalde gevallen dezelfde gegevens mee te delen

 1.  Administratief vriendelijkere en efficiëntere handhaving antiwitwaswetgeving (‘AML-compliance’)

Opdat financiële instellingen hun rol als gatekeeper kunnen spelen in de strijd tegen witwassen, moeten zowel financiële instellingen als ondernemingen voldoen aan een aantal verplichtingen die o.m. betrekking hebben op: 

– “Know your customer”: opvragen van identificatiegegevens en voor rechtspersonen wordt er specifieke informatie vereist en dat moet periodiek worden overgedaan. Het gaat o.m. over de registratie in het UBO-register (zie infra);
– “Know your transaction”: nagaan of een transactie strookt met de kenmerken van de cliënt en met het doel en aard van de zakelijke relatie;
– “Risk based approach” (een op risico gebaseerde aanpak): nagaan of er bepaalde risico’s op witwassen verbonden zijn aan een bepaalde klant. 
Melden van verdachte transacties bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI)

 1. Het UBO register

De preventieve witwaswet van 18 september 2017, die volgt uit Europese regels, verplicht alle vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen om informatie over hun uiteindelijke begunstigden te registeren in het Ultimate Beneficial Owner-register (UBO-register). 

Het doel van het UBO-register bestaat er in de eerste plaats in om financieel-economische criminaliteit tegen te gaan. Transparantie over wie achter juridische entiteiten zit, maakt het mogelijk voor autoriteiten, poortwachters, journalisten en maatschappelijke organisaties om onderzoek te doen. Daarnaast kunnen personen en organisaties beter geïnformeerd besluiten met wie zij zaken willen doen. Ook bevordert beter onderzoek naar bijvoorbeeld fraude een gelijk speelveld voor ondernemers. Tot slot heeft transparantie ook een preventief effect, het verhullen van criminele activiteiten achter juridische entiteiten wordt lastiger. Het register werd 3,8 miljoen keer geraadpleegd in 2021.

Opdat het UBO-register haar rol optimaal kan opnemen, moeten vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen dan ook toereikende, accurate en actuele informatie over hun uiteindelijke begunstigden inwinnen en bijhouden.

Hoewel het UBO-register de strijd tegen financieel-economische criminaliteit moet vergemakkelijken, lokt het register heel wat kritische reacties uit in de ondernemerswereld. Vooral de bijkomende administratieve verplichtingen stoten op onbegrip. UNIZO berekende in 2019 dat alleen al de registratieprocedure KMOs 175 euro per dossier kost met een gemiddelde tijdsbesteding van meer dan 3u voor KMOs met meer dan 50 werknemers. Op basis van cijfers van het Federaal Planbureau concludeerde het VBO dat dit heeft geleid tot een totale kost van meer dan 34 miljoen euro voor de betrokken ondernemingen.

 1. Federale afstemming van de fiscale behandeling van gewestelijke subsidies

Verschillende gewestelijke steunmaatregelen genieten van een vrijstelling van vennootschapsbelasting in hoofde van de vennootschappen. 
Het betreft:

 1. de tewerkstellings- en beroepsoverstappremies, die door de bevoegde gewestelijke instellingen worden toegekend aan vennootschappen en die beantwoorden aan de in de Verordening (EG) nr. 2204/002 inzake de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-verdrag op staatssteun voor tewerkstelling gestelde voorwaarden of die in dat kader door de Europese Commissie zijn aanvaard. 
 2. De kapitaal- en interestsubsidies die door de gewesten in het kader van de economische expansiewetgeving worden toegekend aan vennootschappen om immateriële en materiële vaste activa aan te schaffen of te realiseren.
 3. Premies en de kapitaal- of interestsubsidies op immateriële of materiële vaste activa, aan vennootschappen toegekend in het kader van de steun aan onderzoek en ontwikkeling door de bevoegde gewestelijke instellingen en dat conform de Europese regelgeving inzake staatssteun.

De subsidies onder 2) en 3) genieten van een definitieve vrijstelling in de mate dat de aangekochte of tot stand gebrachte activa, waarvoor deze subsidies zijn toegekend, minstens drie jaar in de vennootschap blijven. Alleen is er heel wat onduidelijkheid over welke premies er al dan niet vrijgesteld worden. Enerzijds door onduidelijkheden en anderzijds door veranderingen in de bewuste gewestelijke regelgeving.

Dit zou opgelost kunnen worden door het jaarlijks opstellen door de federale overheid, in samenwerking met de gewesten, van een lijst met de voor fiscale vrijstelling kwalificerende subsidies. 

 1. Digitalisering

We noteerden de afgelopen jaren records wanneer het gaat over de omvang van het Belgisch Staatsblad. Zo werd het record van 2019 werd in 2021 al verbroken, door te eindigen met een editie van zo’n 127.808 pagina’s.

In wat men een licence tot operate zou kunnen noemen (het feitelijk administratief vereenvoudigen van ondernemen, om ondernemerschap ook effectief meer kansen te geven en aangenamer te maken) zouden juridische, formele meldingsplichten van administratieve aard in zoveel als mogelijk gedigitaliseerd moeten kunnen worden in een volgende fase van hervormingen voor het Staatsblad.

Een publicatie in deze officiële informatiebron wordt intussen in de praktijk namelijk een lijdensweg genoemd. De griffies aanvaarden bijvoorbeeld geen gecertificeerde elektronische handtekeningen. Een digitale handtekening, verzekerd door officiële erkenning (mogelijks zelfs via tweetrapsverificatie) zou echter de 21e-eeuwse standaard moeten kunnen zijn. Ook binnen het kader van het Belgisch Staatsblad.


Il faut continuer à réduire le fardeau administratif pour les entreprises

Le coût total de la charge administrative pour les entreprises et les indépendants belges est estimé à 4,94 milliards d’euros, soit 1,08 % du PIB. Les députés Kathleen Verhelst et Christian Leysen (Open Vld) préconisent une simplification administrative supplémentaire pour stimuler l’esprit d’entreprise dans notre pays. 

Plusieurs crises successives ces dernières années ont menacé le tissu économique de notre pays. “La pandémie de Covid-19 a provoqué une paralysie économique sans précédent en 2020 et 2021. Le début de la relance post-Covid a été globalement entravé par l’interruption des chaînes d’approvisionnement et une augmentation des prix de l’énergie. Ces deux évolutions ont été à nouveau renforcées par les conséquences de l’invasion russe en Ukraine”, explique Christian Leysen. 

Les crises n’ont jamais empêché les entrepreneurs et les entreprises de voir des opportunités. De la prendre l’initiative. De créer des emplois et de la valeur ajoutée. Et de réagir rapidement. Kathleen Verhelst: “Cette activité et cette compétitivité sont essentielles pour ancrer durablement l’avenir de notre économie et notre prospérité. Vous ne pouvez pas construire un État-providence social sur un cimetière économique. 

Dans son accord de coalition 2020, le gouvernement fédéral s’est donc concentré à juste titre sur la promotion de l’esprit d’entreprise. 

La simplification administrative en est un élément essentiel. Dans l’accord de coalition de 2020, le gouvernement fédéral s’est fixé pour objectif de réduire la charge administrative de 30 %. 

Par rapport aux autres pays, notre pays obtient des résultats médiocres. Dans le classement 2020 de la Banque mondiale sur la “facilité de faire des affaires”, la Belgique n’occupe que la 46e place sur 190 pays. Verhelst et Leysen : “Cela peut et doit s’améliorer. L’élimination des obstacles à l’esprit d’entreprise est une solution facile pour renforcer notre économie. 

En 2020, l’OCDE a calculé que la suppression de ces obstacles pourrait générer un effet positif à long terme de 1,5 % de croissance supplémentaire sur le PIB. 

Dans une résolution, Mme Verhelst et M. Leysen demandent au gouvernement fédéral de prendre des mesures sur cinq axes pour accroître la “facilité de faire des affaires” et promouvoir l’esprit d’entreprise afin d’assurer notre prospérité économique et sociale. 

 1. Renforcer le principe “only once”

La loi Only Once est entrée en vigueur le 1er janvier 2016 et tous les services publics fédéraux sont concernés. Le principe “only once” a pour objectif la collecte de données uniques, c’est-à-dire que: 

– Éviter que les citoyens et les entreprises ne doivent communiquer les mêmes données d’identification à plusieurs reprises dans le cas où ces données ont déjà été transmises à une autre administration;
– Égalisation des formulaires électroniques et papier;
– Ancrer la réutilisation des données déjà disponibles dans des sources authentiques dans le fonctionnement des services publics fédéraux. 

Malgré cette législation, ce principe n’est pas respecté dans la pratique et les entreprises sont tenues de communiquer les mêmes données dans certains cas. 

 1. Une application plus simple et plus efficace de la législation relative à la lutte contre le blanchiment d’argent (“conformité AML”) 

Pour que les institutions financières puissent jouer leur rôle de gardien dans la lutte contre le blanchiment d’argent, tant les institutions financières que les entreprises doivent se conformer à un certain nombre d’obligations, notamment:

– “Connaissez votre client” : demande de données d’identification et pour les personnes morales, des informations spécifiques sont requises et doivent être refaites périodiquement. Cela inclut l’enregistrement dans le registre UBO (voir ci-dessous); 
– “Connaissez votre transaction” : vérifier si une transaction est conforme aux caractéristiques du client ainsi qu’à l’objet et à la nature de la relation d’affaires;
– “Approche fondée sur le risque” : évaluer si certains risques de blanchiment d’argent sont associés à un client particulier. 
Déclaration des transactions suspectes à la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF-CFI) 

 1. Le registre UBO 

La loi préventive contre le blanchiment d’argent du 18 septembre 2017, qui s’inspire des règles européennes, impose à toutes les sociétés, organisations (internationales) à but non lucratif et fondations d’enregistrer des informations sur leurs bénéficiaires effectifs dans le registre des bénéficiaires effectifs ultimes (registre UBO).  

L’objectif principal du registre UBO est de lutter contre la criminalité financière et économique. La transparence sur qui se cache derrière les entités juridiques permet aux autorités, aux gardiens, aux journalistes et aux organisations de la société civile d’enquêter.  

En outre, les particuliers et les organisations peuvent prendre des décisions mieux informées sur les personnes avec lesquelles ils souhaitent faire des affaires. Une meilleure enquête sur la fraude, par exemple, favorise également l’égalité des chances pour les entrepreneurs. Enfin, la transparence a également un effet préventif : il devient plus difficile de dissimuler des activités criminelles derrière des entités juridiques. Le registre a été consulté 3,8 millions de fois en 2021. 

Pour que le registre UBO puisse remplir son rôle de manière optimale, les sociétés, les associations sans but lucratif (internationales) et les fondations doivent donc obtenir et conserver des informations suffisantes, exactes et à jour sur leurs bénéficiaires effectifs. 

Bien que le registre UBO soit destiné à faciliter la lutte contre la criminalité économique et financière, il a suscité de nombreuses réactions critiques de la part du monde des affaires. Les obligations administratives supplémentaires sont particulièrement incompréhensibles. L’Union des Entrepreneurs indépendants (UNIZO) a calculé en 2019 que la seule procédure d’enregistrement coûte aux PME 175 d’euros par dossier avec une dépense de temps moyenne de plus de 3 heures pour les PME de plus de 50 employés. Sur la base des chiffres du Bureau fédéral du Plan, la FEB a conclu que cela a entraîné un coût total de plus de 34 millions d’euros pour les entreprises concernées. 

4.Alignement fédéral du traitement fiscal des subventions régionales 

Plusieurs subventions régionales bénéficient d’une exonération de l’impôt des sociétés.  

Cela concerne:  

 1. Primes à l’emploi et à la reconversion professionnelle, accordées aux sociétés par les institutions régionales compétentes, qui remplissent les conditions prévues par le règlement (CE) n° 2204/002 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État à l’emploi ou qui ont été acceptées par la Commission européenne dans ce cadre. 
 2. Les subventions en capital et en intérêts accordées par les Régions, dans le cadre de la législation sur l’expansion économique, aux sociétés pour l’acquisition ou la réalisation d’immobilisations incorporelles et corporelles. 
 3. Primes et subventions de capital ou d’intérêts sur les immobilisations incorporelles et corporelles, accordées aux sociétés dans le cadre du soutien à la recherche et au développement par les institutions régionales compétentes, conformément à la réglementation européenne sur les aides d’État. 

Les subventions visées aux points 2) et 3) bénéficient d’une exonération définitive dans la mesure où l’actif acheté ou créé, pour lesquels ces subventions sont accordées, reste dans la société pendant au moins trois ans. Cependant, il y a beaucoup d’incertitude quant aux primes qui sont exemptées et celles qui ne le sont pas. Cela est dû, d’une part, à un manque de clarté et, d’autre part, à des changements dans les réglementations régionales pertinentes. 

Ce problème pourrait être résolu par l’établissement annuel par le gouvernement fédéral, en collaboration avec les régions, d’une liste des subventions donnant droit à une exonération fiscale.

 1. Digitalisation

Ces dernières années, nous avons établi des records en ce qui concerne la taille du Moniteur belge. Ainsi, le record de 2019 a déjà été battu en 2021, en se terminant par une édition de quelque 127.808 pages. 

Dans le cadre de ce que l’on pourrait appeler un permis d’exploitation (la simplification administrative réelle des affaires, afin de rendre l’esprit d’entreprise plus fructueux et agréable), il devrait être possible de numériser autant que possible les obligations légales et formelles de déclaration de nature administrative dans une prochaine phase de réforme du Moniteur. 

En attendant, une publication dans cette source d’information officielle est, en pratique, un calvaire. Les registres, par exemple, n’acceptent pas les signatures électroniques certifiées. Toutefois, une signature digitale, sécurisée par une reconnaissance officielle (éventuellement même par une vérification en deux étapes), devrait pouvoir constituer la norme du XXIe siècle. Également dans le cadre du Moniteur belge. 

Geef een reactie